Battery Golf Car 3K T-1285 12v.160ah.

17-07-19-09-03-52-568_deco

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K รุ่น T-1285 12v. 160ah. มีของพร้อมบริการส่งนอกสถานที่
รถกอล์ฟหมู่บ้าน สนามกอล์ฟ บริษัทต่างๆ มีบริการไปเปลี่ยนพร้อมติดตั้งให้ถึงที่ครับ
#BatteryGolf #CartBattery ออกมามาเพื่อการใช้งานแบบนถไฟฟ้า ที่มีการดึงกระแสไฟไปใช้ก่อนที่จะมีการกลับมาชาร์จใหม่ร้าน
ร้านกิจศรีเจริญ #ร้านแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถกอล์ฟ
โทร: 084-122-7177 จุฬา-ราชพฤกษ์
บริกา่ในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรีบางพื้นที่
www.facebook.com/kscbattery
www.kscbattery.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *